Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.
Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
W ramach programu aplikujemy co rok o środki w ramach Akcji 1. Mobilności edukacyjna, dzięki czemu możemy gościć młodych ludzi  różnych europejskich krajów. Przyjeżdżają oni do nas na dziesięciomiesięczne projekty wolontariatu. Uczestniczą w uczeniu się pozaformalnym, mającym na celu podnoszenie umiejętności i kompetencji osób młodych oraz zwiększaniu ich aktywności obywatelskiej. 
Do tej pory mieliśmy możliwość zetknąć się z punktami widzenia i wrażliwością obywateli: Hiszpanii, Portugalii, Francji, Macedonii, Rumunii, Niemiec, Armenii, Ukrainy, Holandii, Turcji, Grecji, Austrii, Włoch.