OŚRODEK EDUKACYJNO-REHABILITACYJNO-WYCHOWAWCZY W USTRONIU

Ośrodek jest szczególnym miejscem, gdzie dzieci realizują obowiązek szkolny. W naszym kraju wszystkie dzieci, bez wyjątku, muszą się uczyć. Nie każda jednak szkoła jest na tyle wyjątkowa, by potrafiła nauczać Niepowtarzalne dzieci. A my nią właśnie jesteśmy!

Ośrodek ma skomplikowaną nazwą, która zawiera wszystko to, czym się tutaj zajmujemy: edukacją, rehabilitacją, wychowaniem. Jest niepubliczną placówką edukacyjną, w której obowiązek szkolny realizują niepowtarzalni uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu:

  • umiarkowanym
  • znacznym
  • głębokim

Naszym głównym celem jest takie organizowanie procesu edukacji i rehabilitacji aby nasi uczniowie osiągali samodzielność na miarę swoich indywidualnych możliwości.

Doprecyzujmy…nauczanie samodzielności jest zindywidualizowane, to znaczy spersonalizowane. Może dotyczyć różnych aspektów codziennego funkcjonowania w zakresie samodzielnej konsumpcji, przebierania się, czynności porządkowych, organizacji czasu i wielu innych.

Warunkiem przyjęcia do Ośrodka jest posiadanie przez dziecko orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną o:

  • potrzebie kształcenia specjalnego lub
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Nasi uczniowie mają specjalne potrzeby edukacyjne. Pracują więc w Ośrodku pedagodzy, neurologopedzi, fizjoterapeuci, psychologowie. Wszyscy są specjalni, ponieważ muszą mieć wyjątkowy dar umiejętności pracy z Niepowtarzalnymi dziećmi. Pedagodzy specjalni organizują cały dzień poszczególnych grup, asystenci im pomagają i dbają, by dzieciom niczego nie zabrakło. Specjaliści pracują z uczniami na zajęciach indywidualnych.

Co to znaczy, że nasze dzieci są Niepowtarzalne? To znaczy, że są szczególne i wyjątkowe. Mają wiele talentów, oryginale zainteresowania, alternatywne sposoby porozumiewania się i umiejętność stawiania na swoim! Mają też pewne cechy zewnętrzne i możliwości różniące je od rówieśników. Ich sprawność w niektórych obszarach nie jest pełna.

W naszym Ośrodku pomagamy również małym dzieciom, od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Z bezpłatnych zajęć można skorzystać na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Nasi nauczyciele mówią, że „(…) niesamowite są te ich światy i takie nieodgadnione. I wydawałoby się, że to nam tyle zawdzięczają… A to ja czuję się zaszczycona, że mogą do tego świata zaglądać, coś z niego zrozumieć”.